Deklaracja dostępności

 

Warunki dostępności technologicznej

Miejskie Przedszkole Nr 13 w Zielonej Górze zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Przedszkola nr 13 w Zielonej Górze www.przedszkole13.pl.

Data publikacji strony internetowej:  2022-03-31.

Data ostatniej dużej aktualizacji:  2022-03-31.

 

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

   Niedostępne elementy i treści

Dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi.

   Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2022-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022-03-31.

 

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Potrzebujesz informacji w innej formie niż prezentowana na stronie internetowej? Skontaktuj się z nami! 

W zgłoszeniu podaj:

  • adres internetowych strony, na której jest niedostępna dla Ciebie treść,
  • swoje imię i nazwisko,
  • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
  • informacje, jaki sposób przekazania informacji jest dla Ciebie najwygodniejszy (np. druk powiększony, alfabet Braille’a, informacja dźwiękowa).

Osobą kontaktową w sprawach związanych z dostępnością tej strony internetowej jest dr Ewa Janion. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: mailowo - mp13zgora@wp.pl lub telefonicznie - 68 322 32 53. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Procedura wnioskowo-skargowa

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie można złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Osobą kontaktową w sprawach związanych z dostępnością tej strony internetowej jest dr Ewa Janion. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy
o kontakt: mailowo - mp13zgora@wp.pl lub telefonicznie - 68 322 32 53.

 

Dostępność architektoniczna

  • Aby wejść do budynku należy pokonać 4 stopnie oraz drzwi wejściowe otwierane ręcznie. Brak jest windy i podjazdów.
  • Budynek posiada jedno piętro oraz piwnicę, do których prowadzą schody bez windy, bez podjazdów. Korytarze są szerokie, odpowiednie dla osoby niepełnosprawnej.
  • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
  • Budynek nie posiada windy, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
  • Do przedszkola może wejść osoba z psem asystującym.
  • W przedszkolu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line.

 

Aplikacje mobilne

Miejskie Przedszkole Nr 13 w Zielonej Górze nie posiada aplikacji mobilnej.